icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Kartutsnitt for reguleringsplan R-311 for del av Skogveien.
Kartutsnitt for reguleringsplan R-311 for del av Skogveien.
  

Varsel om oppstart av reguleringsplan R-311 for del av Skogveien

I medhold av plan og bygningslovens §§12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av detaljregulering for Utveien 26, Skogveien 22 og Skogveien 24- 29. (42/1/106, 42/1/105, 42/1/245, 42/1/192 og deler av 42/1). Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4. 

Kartutsnitt for reguleringsplan R-311 for del av Skogveien..jpg

Tiltakshaver er SiÅs og grunneier NMBU. Dyrø og Moen arkitekter AS er utførende konsulent. 

Planområdet er på ca 38,5 daa og er avgrenset som vist på kartutsnittet. Formålet med planen er å tilrettelegge for en fortetting med studentboliger i et allerede etablert studentboligområde, nord i Skogveien. Det planlegges regulert for totalt ca 1100 hybelenheter innenfor planområdet (I dagens situasjon er det 190 hybelenheter). 

Forslaget er i strid med kommuneplanen (2015-2027) mht. omdisponering av et mindre areal, nord i planområdet, fra LNF-a til boligbebyggelse. Øvrig uregulert areal innenfor planområdet er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel og samstemmer med planforslaget. 

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning, men er i samråd med Ås kommune vurdert å ikke falle inn under denne. 

Naboer og grunneiere varsles direkte. Evt. merknader kan sendes via e-post: post@dmarkitekter.no eller til Dyrø og Moen, Hovfaret 4, 0275 Oslo, innen 20.01.17. Mottatte dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget. 

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Dyrø og Moen AS v/Marte G.Toresen på telefon 23327470.