icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Kartutsnitt for reguleringsplan for Solbergveien 1
Kartutsnitt for reguleringsplan for Solbergveien 1
  

Varsel om oppstart av reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det igangsetting av detaljregulering for eiendommen Gnr/bnr 120/1, Solbergveien 1.

Tiltakshaver er Follohus Eiendom AS, Asplan Viak AS er plankonsulent.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på østre del av eiendommen gnr/bnr 120/1.

Planområdet er på ca. 15 da, og er i dag avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplan for Ås 2015-2027, med områdenavn B18. Varselet omfatter også to alternative traseer for infrastruktur frem til området.

Krav om konsekvensutredning er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning § 2d. Konklusjonen er at planen ikke faller inn under vilkårene for en konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet merkes «Solbergveien 1 m.fl.» og sendes innen 20.01.2017 til Asplan Viak AS v/Christian Nord, Moerveien 5, 1430 Ås, eller på e-post christian.nord@asplanviak.no  

Eventuelle spørsmål vedrørende saken kan rettes til Asplan Viak AS på telefon 41 20 98 40.

Kartutsnitt for reguleringsplan for Solbergveien 1.jpg