icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
solberg øst
  

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Solberg Øst

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Solberg Øst (gnr/bnr 102/10) i Ås kommune. Planområdet fremgår av kartutsnittet. Det varsles samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Planområdet er på ca. 90 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse og tjenesteyting og er områderegulert til bolig, offentlig eller privat tjenesteyting, grønnstruktur og veiformål.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av nye boliger, henholdsvis blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse, etablering av offentlig og privat tjenesteyting i form av barnehage og omsorgsboliger, samt tilhørende adkomstvei. I tillegg skal det opparbeides leke- og uteoppholdsarealer, overordnet grønnstruktur og teknisk infrastruktur. Planarbeidet utreder også mulighet for nærbutikk/matbutikk. Planen er en videre detaljering av vedtatt områdereguleringsplan for Solberg Øst. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Forslagsstiller er Solberg Øst Tomteutvikling AS. Fagkyndig plankonsulent er Rambøll Norge AS. Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS v/Ali Adjou, Hoffsveien 4, Postboks 427 Skøyen, 0213 Oslo, tlf 411 23 894, epost ali.adjou@ramboll.no

 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning sendes til Rambøll Norge AS innen 9. februar 2018.