icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Norderås, planavgrensning

Planavgrensning - førerhundskole på Norderås

  

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - førerhundskole på Norderås

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for førerhundskole på Norderås. Planområdet fremgår av kartutsnittet.

Planområdet er på ca. 11,5 daa nord for Norderås gårdstun (gnr. 41 bnr. 1), hvorav 7,5 daa er tiltenkt selve skolen og resterende del av planområdet er privat adkomstvei. Området er avsatt til LNF-A i kommuneplanens arealdel.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en førerhundskole for Norges Blindeforbund. Av fire vurderte lokaliseringsalternativer er Norderås forslagsstillers anbefalte lokaliseringsalternativ. Det er vurdert at tiltaket skal konsekvensutredes, men uten krav om planprogram.

Forslagsstiller er Norges Blindeforbund. Fagkyndig konsulent er Øvre Romerike Prosjektering AS. Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Øvre Romerike Prosjektering AS v/ Aksel Askeland, aa@orp.no evt.i brev til Øvre Romerike Prosjektering AS v/Aksel Askeland, pb 26, 2051 Jessheim.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning sendes til ØRP innen 11. juni.