icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Sørbråten
  

Varsel om oppstart av planarbeid - privat detaljregulering - Sørbråten

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Boliger Sørbråten.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger, småhusbebyggelse. Viktige problemstillinger vil være adkomst til boligene, utnyttelse og høyde. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet. Området som skal reguleres til boligformål er på ca 6,5 daa.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 4 uker rettes til:

Stagrum arkitekter, Burumveien 6, 1430 Ås / e-post: grete@stagrum.no

 

Saksbehandler: Grete Stagrum, mob 41694845 / e-post: grete@stagrum.no