icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Varsel om oppstart Kjærnesveien 2 illustrasjon
Varsel om oppstart Kjærnesveien 2 illustrasjon
  

Varsel om oppstart av planarbeid- detaljregulering for Kjærnesveien 2 med flere

I medhold av plan- og bygningslovens§§ 12-3 og 12-8, kunngjøres herved varsel om oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 113/14, 113/16, 113/17, 113/18 og 113/20 i Kjæmesveien i Ås kommune.

Oppstartsmøte
Oppstartsmøte med Ås kommune er avholdt.

Planområdet

Planområdet er uregulert, men er i gjeldende kommuneplan disponert til næringsbebyggelse. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kartutsnitt, og er på ca 19 daa.

Hensikten med reguleringsendringen
Hensikten med regulendringen er å få detaljregulert området for plasskrevende varehandel.

Konsekvensutredning
Planlagt utbygging vurderes ikke å utløse krav om formell konsekvensutredning  etter "Forskrift om konsekvensutredninger". Dette begrunnes i at området er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanen, og at foreslått utbygging ikkee vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jfr. "Forskriftens" § 4.

Grunneier, forslagsstiller og plankonsulent
Grunneier er Solberg Eiendom AS Forslagsstiller er Ola Moe

Utførende plankonsulent er Mjøsplan AS

Informasjon og medvirkning

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås hos Mjøsplan AS telefon: 62 34 95 00.

Spørsmål kan rettes til Tor Ivar Gullord Tlf. 90860841 E-post: torivar@mjosplan.no

Merknader til oppstartsmeldingen:

Merknader som kan ha virkning eller interesse for planarbeidet, kan sendes elektronisk via epost: torivar@mjosplan.no

MjøsPlanAS
Postboks 6
2391 Moelv

Frist for innsending av merknader er satt til 05.02.16.

Vedlegg
Illustrasjon som viser de aktuelle tomter og avgrensning av planområdet ligger vedlagt.