icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Varslingskart Åsgård skole regulering
  

Varsel om oppstart av offentlig detaljregulering R-317 Åsgård skole

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for gnr/bnr 42/6 og del av 42/1 m.fl., Ås kommune.

Varslet planområde sees på vedlagt kart. Området er på ca. 49 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Åsgård skole til en 4-parallell skole. En del av Sørås-jordet er innlemmet i planområdet. Bruken av jordet til skoleareal forutsetter at Skoleveien legges om, og at krysset Skoleveien x Drøbakveien flyttes vestover. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning, men planens virkninger skal beskrives.

Forslagsstiller er Ås kommune ved Prosjektavdelingen. Fagkyndig plankonsulent er Rambøll Norge AS.

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 4. november 2017 rettes til:

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås, e-post: post@as.kommune.no. Merknader påføres arkivsak ID «R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole».

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug, telefon: 64 96 20 73, e-post: greta.elin.lokhaug@as.kommune.no

Varslingskart Åsgård skole regulering