icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Nordbyveien varslingskart

  

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for omsorgsboliger ved Nordbyveien

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for detaljregulering for Omsorgsboliger ved Nordbyveien (gnr/bnr 102/18) i Ås kommune, plan-ID: R-326

 

Planområdet utgjør ca. 11,3 daa og ligger i Ås kommune, inntil Nordbyveien i nord, Skitunet boligsameie i sør, Nordby eldresenter i øst og næringsareal i vest.

Arealet som skal bygges ut er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanen.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sykehjem og omsorgsboliger med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering. Viktige problemstillinger i planarbeidet vil være parkeringsdekning og behov, bevaring av kulturminner og bevaring av sti i allé øst i planområdet.

Planavgrensningen følger i hovedsak eiendomsgrensene til gnr/bnr 102/18, men deler av gnr/bnr 102/372 og veien Granheimtunet er innlemmet i planavgrensningen for å sikre adkomst. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket det skal planlegges for faller ikke inn under forskriftens § 2 – jfr. vedlegg I, som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller ikke inn under forskriftens § 3, jfr. § 4. Det er således konkludert med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.

I tillegg til dette kunngjøres oppstart av planarbeidet i Østlandets Blad.

Skriftlige synspunkter som har betydning for arbeidene kan sendes

Ås kommune, Postboks 195, 1431 Ås, e-post: post@as.kommune.no  innen 06.05.2019. Merk innsendelsen med saksnummer 19/00306.

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med øvrige innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandlet i saken vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget. Ved utlegging til offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

Ved forespørsel om ytterligere informasjon eller spørsmål kan dette rettes til Ås kommune eller Ida Marie Weigård, tlf. 90973741, e-post: ida@mjosplan.no