icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
R-322 - Avgrensning
  

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Dyster Eldor barnehage (R-322) i Ås kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det igangsettes arbeid med detaljreguleringsplan for Dyster Eldor Barnehage, Ås kommune. Planlagte tiltak er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Planområdet ligger på Dyster Eldor i Ås kommune. Planområdet ligger øst for jernbanen, med atkomst fra Grunnfjellsveien. Tiltakshaver er Ås kommune.

Området er avsatt til nåværende boligbebyggelse. Barnehagen med tilhørende uteområder vil gå ut i areal avsatt til nåværende boligbebyggelse.

Planområdet utgjør ca. 8,9 daa og inngår i all hovedsak i områdereguleringsplan for Dyster Eldor II, vedtatt 21.06.2017 (plan-ID 291). Planområdet er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting (rød farge på kartet nedenfor) samt adkomstveg og annen bebyggelse og anlegg – energianlegg.

R-322 - Avgrensning2.JPG

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny barnehage med tilhørende adkomst, parkering og utearealer. Planarbeidet er i tråd med føringer gitt i områdereguleringsplan Dyster
Eldor II. Barnehagen vil bli dimensjonert for 8 avdelinger gode med stor vekt på miljøløsninger (pilotprosjekt). Som en del av planarbeidet vil det bli utarbeidet en utomhusplan og rammeplan for vannhåndtering. Viktige problemstillinger vil være god og sikker adkomst, hensyn til evt. friluftsverdier, naturverdier, tilpassing til terreng og vegetasjon samt naboforhold. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

 

Merknader:

Varslingsbrev ligger også på Ås kommunens hjemmesider:
http://www.as.kommune.no/oppstart-reguleringsplaner


Eventuelle merknader til planarbeidet kan innen 24. september 2018 rettes til:


Rambøll Norge AS
Avd. Plan og Arkitektur
Postboks 383, 1601 Fredrikstad
og/eller e-post: per.atle.tangen@ramboll.no