icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Brekkeveien 61
  

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Brekkeveien 61

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, kunngjøres herved varsel om igangsatt arbeid med reguleringsplan for Brekkeveien 61, gnr/bnr 52/6 og deler av gnr/bnr 52/1 på vegne av Slåke Invest AS, Gunn Irene Skaarud Greaker og Arvid Greaker.

Området er disponert til boligbebyggelse i kommuneplan for Ås 2015-2027, felt B2.

Hensikten med regulering av eiendommene er å tilrettelegge området for boligbebyggelse, i tråd med kommuneplanens arealdel. Arealutnyttelse vil bli vurdert i planprosessen.

Kommentarer eller merknader til det iverksatte planarbeidet må sendes skriftlig til:  

Arkitekthuset
v. arkitekt Knut H. Knudtsen
Postb. 117
1431 Ås.

Vi ber om at eventuelle kommentarer til denne varslingen sendes ARKITEKTHUSET KNUDTSEN AS innen 17.05.2017:

Arkitekthuset AS v. arkitekt Knut H. Knudtsen,   Tlf: 64942424 

E-post: Knut@arkitekt-knudtsen.no