icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Planens avgrensning-page-001

  

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og utbyggingsavtale for R-323 Detaljerguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon i Ås kommune

I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at det skal settes i gang arbeid med privat detaljreguleringsplan for Nordbyveien drivstoffstasjon i Ås kommune.

Planområdet omfatter eiendommene med gbnr 102/427, samt deler av 102/394 og deler av tilgrensende veier 122/1 «Nordbyveien» og 122/2 «FV 154». Det gjøres oppmerksom på at det kan bli foretatt mindre justeringer av planavgrensningen.

Berørte naboer og grunneiere varsles direkte.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny selvbetjent drivstoffstasjon. Det planlegges både hydrogenanlegg og pumpe for bensin/diesel. Viktige problemstillinger vil være omregulering av park/friområde, trafikk- og avkjøringsforhold samt miljø.

Planen vurderes å ikke utløse krav til planprogram eller konsekvensutredning.

Det varsles om at det parallelt med planarbeidet, også igangsettes arbeider med en eventuell utbyggingsavtale tilknyttet planforslaget.

Spørsmål og merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:

 

Halvorsen & Reine AS v/Aina Lian

Postboks 9407 Landfalløya

3023 Drammen

 

Tlf: 32215290

Epost: lian@heras.no

 

Frist for merknader settes til: 13.09.18.