icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Ås sentrale område
  

Varsel om mulig midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde

Hovedutvalg for teknikk og miljø fattet den 30.03.2017 vedtak om forhåndsvarsel om mulig midlertidig forbud mot byggetiltak innenfor deler av Ås sentralområde, frem til ny områdereguleringsplan for Ås sentralområde er vedtatt.

Aktuelle områder som kan bli båndlagt er Ås Sentrum, Ås sentrum Øst/Langbakken, Essostasjonen, Kaja, Søråsteigen, Europankvartalet og Ås Sentrum Syd med unntak av Moerjordet. Se kart med forslag til forbudsområdet, http://aas.geomatix.no/

Forbudsforslaget gjelder følgende søknadspliktige bygge- og deletiltak:

  • Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter)
  • Oppføring av nye frittliggende boligbygg
  • Oppføring av tilbygg til eksisterende boligbygg
  • Oppføring av nye frittliggende næringsbygg
  • Oppføring av tilbygg til eksisterende næringsbygg
  • Bruksendring fra næringsbygg til boligbygg.

Dersom et tiltak som nevnt ovenfor ikke vil vanskeliggjøre eller være direkte i strid med det pågående planarbeidet vil kommunen likevel ha anledning til å innvilge tillatelse til tiltak innenfor båndleggingsområdet. En slik tillatelse vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering.

Et eventuelt midlertidig forbud vil gjelde frem til reguleringsplanen for Ås sentralområde er vedtatt, maksimalt 4 år.

Alle som bor innenfor foreslått båndleggingssone vil motta forhåndsvarsel per e-post eller brev med informasjon om sine rettigheter i saken.

Vedlegg:
Vedtak HTM, 30.03.2017
Saksutskrift HTM, 30.03.2017