icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Bilde

  

Varsel om mulig midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen

Hovedutvalg for teknikk og miljø besluttet den 31.05.2018 å varsle om mulig midlertidig forbud mot bygge- og deletiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - R-307. Forbudet vil gjelde frem til ny reguleringsplan for området er vedtatt.

Forbudet gjelder følgende tiltak:

  1.        Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter)
  2.        Oppføring av nye frittliggende helårs- eller fritidsboliger
  3.        Oppføring av tilbygg til eksisterende helårs- eller fritidsboliger
  4.        Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig
  5.        Bruksendring fra helårsbolig til fritidsbolig

Dersom et bygge- eller deletiltak som nevnt ovenfor ikke vil vanskeliggjøre eller være direkte i strid med det pågående planarbeidet vil kommunen likevel ha anledning til å innvilge tillatelse til tiltak innenfor båndleggingsområdet. En slik tillatelse vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering. Avslag på slik søknad vil kunne påklages og behandles i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM).

Et eventuelt midlertidig forbud vil gjelde frem til reguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen er vedtatt, maksimalt 4 år. Bygge- og deleforbudet vil altså bli justert umiddelbart når planprosessen er avklart.

Alle som bor innenfor foreslått båndleggingsområde vil motta forhåndsvarsel per e-post eller brev med informasjon om sine rettigheter i saken.

Vedlegg: