icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Alle høringer
Ingress_planormåde
  

R-334 - Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering - Moerjordet (BKB2)

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Moerjordet, nordre del.

Frist for merknader og innspill er 10.08.2020.

Planområdet omfatter felt BKB2 i områderegulering for Ås sentralområde. Området foreslås regulert til bymessig blokkbebyggelse med rundt 400 boenheter og publikumsrettet virksomhet i førsteetasjer mot sentrale gate- og byrom. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Spørsmål og merknader til planarbeidet sendes til:

A-lab v/ Christian Nord
PB 458 Skøyen
0213 Oslo

Telefon: 47 41 20 98 40
E-post: christian.nord@a-lab.no

Frist for merknader og innspill er 10.08.2020.

Vedlegg:
- Planinitiativ
- Referat fra oppstartsmøte