icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Oppstart reguleringsplaner
Ingressbilde

  

R-331 - Varsel om oppstart av privat detaljregulering - "Sentrumshagene"

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale for R-331 “Sentrumshagene” i Ås.

Frist for merknader og innspill er 05.06.2020.

Planområdet er på ca. 8,9 dekar og omfatter adressene Skoleveien 2-4, Sagaveien 2-4 og Moerveien 5-7. Selve planområdet omfatter gnr./bnr. 42/1, 42/67, 42/68, 42/72, 42/175, 42/299, 42/308, 55/1, 55/56, 55/59, 55/82, 55/534. Se kartutsnitt.

Forslagsstiller er Skoleveien 2 AS v/ NRE Norway AS
Plankonsulent er DARK Arkitekter AS

Planområdet omfatter primært feltet BS5 i områderegulering for Ås sentrum. Områdereguleringen stiller krav til detaljregulering av byggeområdene. Hensikten med planarbeidet er derfor å detaljregulere feltet for å legge til rette for bygging av boliger, forretning, kontor og tjenesteyting i tråd med områdereguleringen. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Naboer og gjenboere varsles direkte. 

Du kan sende merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet til:

Dark Arkitekter AS, Pb 457 Skøyen, 0213 OSLO
eller som e-post til stian@dark.no

med kopi til

Ås kommune, Pb 195, 1431 ÅS
eller som e-post til post@as.kommune.no

Frist for uttalelse er 05.06.2020