Ingressbilde

  

R-330 Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) behandlet forslag til detaljreguleringsplan i møte 07.11.2019, sak 2/19. I henhold til utvalgets vedtak oversendes planforslaget til uttalelse.

Planforslaget er utarbeidet av Sweco på vegne av Norsk Vann BA. Planområdet utgjør om lag 13,5 daa ved krysset Syverudveien og Arboretveien på Campus Ås. Hensikten med planen er å tilrettelegge for et nasjonalt kompetansesenter for renseteknologi i tilknytning til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk via skjema https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode=nb eller per post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, P.B. 195, 1431 Ås innen 31.01.2020.

Vedlegg i saken: