3D-modell

  

R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole i møte 11.04.2019, sak 23/19 

Planforslaget er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS på vegne av Norges Blindeforbund. Planområdet utgjør om lag 14 daa på Norderås, gnr. 41 bnr. 1. Hensikten med planen er å tilrettelegge for en førerhundskole. 

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk via skjema https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode%20=nb, eller per post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.

Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 23.08.2019.

Vedlegg i saken: