Forsidebilde

  

R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad – Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet overnevnte planforslag i møte 11.04.2019, sak 21/19.

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak, på vegne av Statens vegvesen. Hensikten med planen er å tilrettelegge for en sammenhengende gang- og sykkeltrasé langs jernbanen fra Ås sentrum, ved Esso, til Holstad.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk her (https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode=nb), velg sak R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad på side to i skjemaet, eller per post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås innen 07.06.2019.

Vedlegg i saken: 

  1. Plankart
  2. Planbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. Merknader
  5. Risiko- og sårbarhetsanalyse
  6. Notat - Vannmiljø
  7. Ytre miljøplan
  8. Notat - Flomvurdering
  9. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04