Bilde til saken

  

R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet forslag til detaljreguleringsplan for Solberg Øst i møte 11.04.2019, sak 22/19.

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll på vegne av Urbanium og Block Watne. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av rekkehus og boligblokker, og næring, samt grønnstruktur, lekearealer og teknisk infrastruktur. Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk via skjema, eller per post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås. 

Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 21.06.2019

Vedlegg i saken: