åsgård skole

  

R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole – offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan for Åsgård skole er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Hensikten med planen er å legge til rette for en utvidelse av Åsgård skole til en 4-parallell skole. Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS.

Planområdet er på ca. 26 dekar og er lokalisert i/nær Ås sentrum. Området avgrenses av Skoleveien mot sør og vest, av Fylkesvei 152 i nord og av Bankveien i øst.

Planforslaget kan ses på kommunens hjemmeside, as.kommune.no, eller ved kommunens Servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes:

Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås innen 14. mai 2018

Vedlegg:
1. Reguleringsplan, datert 11.01.pdf
2. Reguleringsbestemmelser, datert 18.01.pdf
3. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, datert 06.02.pdf
4. Geoteknisk notat, datert 30.10.pdf
5. Støyutredning, datert 18.12.pdf
6. Trafikkanalyse, datert 20.12.pdf
7. VA-notat, datert 13.12.pdf
8. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og miljø 01.03.pdf