Alternativ 1 og alternativ 2

Alternativ 1 og alternativ 2

  

R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan - offentlig ettersyn

Forslag til reguleringsplan(er) for Sørbråtan er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Hensikten med planen(e) er å legge til rette for bygging av nye eneboliger. Planforslagene er utarbeidet av Stagrum arkitekter.

Planområdet er på ca. 6880 m2 og er lokalisert rett sør for eksisterende boligområde på Dysterbråten, og tilhører Dyster gård.

Planforslagene kan ses på kommunens hjemmeside, as.kommune.no, eller ved kommunens Servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

Eventuelle bemerkninger til planforslagene sendes:

Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås innen 1. november 2018.

 

Dokumentene i saken kan leses her (sak 55/18)