icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
Ingressbilde
  

R-312 Detaljregulering for Solbergveien 1 m.fl. - Offentlig ettersyn

Hovedutvalg for teknikk og plan (HTP) behandlet overnevnte planforslag i møte 22.01.2020, sak 3/20, og vedtok å sende planforslaget på høring.

Høringsfristen er 16.06.2020.

Vedtaket kan leses i vedlagte saksutskrift. Alle møtedokumentene som ble lagt frem til politisk behandling er tilgjengelige i møtekalenderen på kommunens nettsider.
 
Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS, på vegne av Follohus Eiendom AS.
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av nye boliger i rekkehus og lavblokker, med tilhørende uteoppholdsareal, lekeplass og teknisk infrastruktur.
 
Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk via skjema på
kommunens nettside, eller per post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås.
 
Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 16.06.2020.
 
Vedlegg: