Utsnitt av plankartet

  

R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m – Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet ovennevnte planforslag i møte 01.11.2018, HTM-sak 76/18.

Planforslaget er revidert etter at formannskapet i møte 30.01.2019, F-sak 5/19, vedtok ikke å inkludere området som omfatter Sagalund barnehage. Forslaget er også revidert med nye illustrasjoner av fjern- og nærvirkning.

Planforslaget er utarbeidet av Shark AS på vegne av Ås bygg og trelast AS. Planområdet utgjør et areal på om lag 20 dekar, mellom Brekkeveien og Ekornveien i Ås. Hensikten med planen er å tilrettelegge området for boligbebyggelse.

Planforslagets saksdokumenter er tilgjengelig nedenfor. Forslaget kan også ses ved kommunens servicetorg i Rådhuset, Skoleveien 1. Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes via elektronisk skjema nedenfor, eller per brev til:

Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås innen 10.05.2019.

Vedlegg: 

Link til elektronisk skjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode=nb