icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
TF_Illustrasjon
  

R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og plan vedtok å sende ovennevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn og høring, etter behandling i møte 04.03.2019.

Høringsfristen er 16.06.2020.

Kort om planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området kjent som Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen mellom Nessetveien og Askehaugveien til boligområde. Området omfatter i dag fritidsbebyggelse i stor utstrekning.

Områdereguleringsplanen skal gi mulighet for å etablere boligbebyggelse til helårsbruk i området. Planforslaget åpner for at dette kan skje enten gjennom bruksendring av fritidsboliger, eller ved at det etableres nye eneboliger i området. I tillegg gjør planforslaget det mulig å etablere ny bebyggelse i ubebygde deler av planområdet. Foreslåtte nye byggeområder er underlagt krav om detaljplan, og omfatter området rundt Askehaug gård, Bæk gård og et område langs Ringveien/Bekkveien øst i planområdet.

Planforslaget fastsetter rammer for ny bebyggelse, herunder arealbruk, byggehøyder og arealutnyttelse, og stadfester videre behov for nødvendig infrastruktur som skal være opparbeidet før utbygging eller bruksendring kan skje.

Høringsfrist

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk gjennom eget skjema, her.
 
Merknader kan også sendes per post til Ås kommune v/Plan, miljø & næring, Postboks 195, 1431 Ås eller som epost til post@as.kommune.no. Husk å oppgi bostedsadresse, og saksnummer 16/01995.
 
Frist for innsendte bemerkninger er innen 16. juni 2020.

Vedlegg i saken: