301 illuststrasjon

  

R-301 Detaljreguleringsplan for Grenseveien/Myrfaret - Offentlig ettersyn

Det underrettes om at Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) behandlet overnevnte planforslag i møte 26.09.2019, sak 57/19.

 

Planforslaget er utarbeidet av AART / SJ architects, på vegne av Selvaag Bolig. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av nye boliger, med tilhørende grønnstruktur, utearealer og teknisk infrastruktur.

Planforslaget kan ses ved kommunens servicetorg i Rådhuset, Skoleveien 1, og på kommunens nettside. Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk via skjema, per post til Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås eller per epost til post@as.kommune.no.

Frist for å sende inn uttalelse til planforslaget er 21.11.2019.

Vedtak i saken og alle saksdokumenter kan leses her, sak 57/19. (https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-teknikk-og-miljoe-26-09-2019.350480.MD1I618962of2c0.pts.html)