icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Sentrumsutvikling   ›   Om planarbeidet
Sentralområdet
  

Om planarbeidet

I mars 2015 vedtok kommunestyret et planprogram for en områdereguleringsplan for Ås sentralområde som skal vise rammene og være retningsgivende for den videre sentrumsutviklingen.

Bakgrunn
Bakgrunnen for vedtaket er at Ås og Ås sentrum er i vekst. Follobanen, og et nytt og større universitet, vil gi ringvirkninger som utvilsomt berører tettstedet.  Dette er bakgrunnen for at Ås er pekt ut som en av seks regionale byer i Akershus. Områdereguleringsplanen skal sørge for at tettstedet er rustet for denne utviklingen, og at den forventede veksten bidrar til å styrke sentrum.

Mål
Målet med planarbeidet er å skape gode rammer for et voksende tettsted som vil utgjøre et sentralt knutepunkt i regionen. Planen skal være et verktøy for å knytte tettstedet tettere sammen med Campus-området og utvikle Ås i retning av et bærekraftig og kompakt tettsted med både urbane og rurale kvaliteter, samt gode forbindelser til den øvrige regionen.

Avgrensing
Områdeplanen omfatter:

  • Sentrumskjernen, som er det området mange tenker på som Ås sentrum i dag
  • 3 sentrumsnære bebygde områder: Kaja, Søråsteigen og området øst for jernbanelinja og vest for fv 152
  • 3 ubebygde sentrumsnære områder: Søråsjordet, Moerjordet og Åsmåsan

En viktig oppgave i planarbeidet er å peke ut hvilke av disse områdene som egner seg for en tettere bebyggelse og nye sentrumsfunksjoner.

Sentralområdet_532x420.png

 

Planprogram
Planprogrammet for arbeidet med områdereguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret våren 2015. Planprogrammet viser mål og  avgrensing for planarbeidet, og hvilke utredninger som må gjennomføres som del av arbeidet.

Planprogrammet er revidert med kommunestyrets tillegg og kan lastes ned her

Hva er en områdereguleringsplan?
En områdereguleringsplan brukes der kommunen ser behov for å legge rammer for videre planlegging, utvikling og bygging i et større område (Jfr §12-2 i plan- og bygningsloven).

 

Prosess

Planprogram    Vedtatt 2015
Utredningsperiode Feb 2016-jun 2017
Behandling av fortettingsstrategier og
vei- og gateplan i Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM)
Aug 2017
Innspillsrunde Sep-okt 2017
Andre gangs behandling av fortettingsstrategier og
vei- og gateplan i Hovedutvalg og Kommunestyre 
Feb 2018

Forslag til områdereguleringsplan
behandles første gang i HTM

Vår 2019
Høring og medvirkningsmøter

Vår 2019

Endelig behandling i HTM og Kommunestyret Høst 2019

Kontakt
Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef
Telefon: 64 96 20 71, mobil: 994 42 252
E-post: Ellen.Grepperud@as.kommune.no

Magnus Ohren, prosjektleder for sentrumsutviklingen
Telefon: 64 96 24 39
E-post: Magnus.Ohren@as.kommune.no