icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
Regulering, Haug gård

Regulering, Haug gård

  

Offentlig ettersyn til R-298 Detaljreguleringsplan for Haug gård

Forslag til reguleringsplan for Haug gård er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker det kan uttale seg.

Planområdet er på ca. 40 dekar og er i gjeldende reguleringsplan regulert til offentlig formål (brannstasjon og ambulansetjeneste), landbruksområde (jordsortering m.m.), spesialområde (bevaring/landbruk) og fellesområde/felles avkjørsel.

Hensikten med planen er å omregulere landbruksområdet til gjenvinningsanlegg for masser, for dermed å legge til rette for driften som foregår på området. I tillegg er det ønske om å etablere saltlager m.m. innenfor planområdet. Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS.

 NB! Endringene i plan og bestemmelser, som HTM vedtok 19.01.2017, er blitt innarbeidet i planforslaget, men ikke i planbeskrivelsen.

Planforslaget kan sees på kommunens hjemmeside, as.kommune.no, eller ved kommunens servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1.

 Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes innen 7. april 2017 til :

Ås kommune
Plan og utvikling
Postboks 195
1431 Ås


Saksutskrift og vedlegg:
Saksutskrift.pdf
1. Reguleringskart.pdf
2. Reguleringsbestemmelser.pdf
3. Planbeskrivelse.pdf
4. Konsekvensutredning.pdf
5. ROS-analyse.pdf
6. Trafikkanalyse.pdf
7. Støyutredning.pdf
8. Forurensing av grunn og vann.pdf
9. Miljørisikovurdering.pdf
10. Miljøoppfølgingsplan.pdf
11.Saksutskrift planprogram.pdf
12.Illustrasjon av planområde.pdf
13. Prøvetakingsprogram.pdf