icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
Reguleringskart for Dyster-Eldor II
  

Offentlig ettersyn: Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II (R-291)

Kommunestyret vedtok i møte 20.04.2016 å legge to alternativer til områdereguleringsplan for Dyster-Eldor ut til offentlig ettersyn.

Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II med to alternativer ble behandlet i hovedutvalg for teknikk og miljø i møte 16.02.2016. Utvalgets vedtak om kun å sende alternativ 1 til offentlig ettersyn ble opphevet av kommunestyret, og begge alternativene sendes til ettersyn i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Planområdet omfatter om lag 183 dekar, og ligger ca. 1,5 km syd for Ås stasjon. Området er avsatt til boligformål og offentlig- eller privat tjenesteyting i kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.2016. (Se også illustrasjonsbilde nederst i artikkelen.)

Planforslaget består av kart, bestemmelser og planbeskrivelse for to alternativer til reguleringsplan. Alternativene viser arealer avsatt til boligbebyggelse, offentlig- eller privat tjenesteyting, grønnstruktur og teknisk infrastruktur i området. Trafikkanalyse og konsekvensutredning for naturmiljø som belyser forhold for trafikk og naturmiljø beskriver funn som er gyldig for begge forslagene. 

Alternativene er ulike ved at det i alternativ 1 avsettes et areal til offentlig- eller privat tjenesteyting på om lag 7 dekar, som er tiltenkt barnehage, og at det i alternativ 2 er avsatt areal på om lag 33 dekar, som er tiltenkt både barnehage og skole. Som følge av arealdisponeringen anslås alternativ 1 å kunne romme opp mot 800 boliger i området, og alternativ 2 opp mot 400. I begge forslagene er det stilt krav om detaljregulering for de enkelte byggefeltene planen redegjør for. 

Planforslaget med alternativer kan ses ved kommunens servicetorg i Rådhuset, Skoleveien 1, og på kommunens nettside www.as.kommune.no. Kommunen vil holde informasjonsmøte for allmennheten med presentasjon av forslagene i Ås kulturhus 2. juni kl. 18.00. 

Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes via kommunens elektroniske skjema (velg Dyster-Eldor II i nedtrekksmenyen), eller per post til: 

Ås kommune, plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195 1431 Ås innen 30. juni 2016.

Alternativ 1

Planbeskrivelse for Dyster-Eldor II - Alternativ 1, datert 08.02.2016

Reguleringsbestemmelser for Dyster-Eldor II - Alternativ 1, datert 08.02.2016

Reguleringskart for Dyster-Eldor II - Alternativ 1, datert 08.02.2016

 

Alternativ 2

Planbeskrivelse for Dyster-Eldor II - Alternativ 2, datert 08.02.2016

Reguleringsbestemmelser for Dyster-Eldor II - Alternativ 2, datert 08.02.2016

Reguleringskart for Dyster-Eldor II - Alternativ 2, datert 08.02.2016

Andre vedlegg:
3. Notat Overvann, datert 13.11.2014

4. Notat Amfibieplan Dyster-Eldor II, datert 06.06.2014

5. Konsekvensutredning naturmiljø Dyster-Eldor II, datert 21-09-2015

6. Trafikkanalyse, datert 22.09.2015

7. ROS-analyse for Dyster-Eldor II, datert 07.09.2015

8.  Saksutskrift HTM 22.01.2015 - Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II

9. Saksutskrift HTM 07.10.2015 - Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II

10. Saksutskrift HTM 14.01.2016 - Alternativer for gjennomgående vei og areal til offentlig eller privat tjenesteyting

11. Varslingsliste Dyster-Eldor II

291_dyster_eldor_planavgrensning.jpg