icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
Offentlig ettersyn Aalerud gård illustasjon med kart

Offentlig ettersyn Aalerud gård illustasjon med kart Jim Greatorex

  

Offentlig ettersyn forslag til detaljregulering for masseuttak på Aalerud gård

Planforslag er utarbeidet av In Situ AS på vegne av Aalerudmyra AS som er forslagstiller og tiltakshaver.

Bildeteskt: Kart som viser planområdet (markert med skravering) ved Aalerud gård.

Hensikten med planarbeidet er å gjennomføre en midlertidig terrengoppfylling på en del av landbrukseiendommen Aalerud gård, gnr/bnr 89/1, i Ås kommune. Totalt er planområdet på 102 dekar. Planområdet er per i dag disponert til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF) i kommuneplans arealdel. Etter ferdigstillelse av tiltaket skal området tilbakeføres til LNF-formålet.

Orientering om planforslaget kan fås ved Plan- og utviklingsavdelingen på Ås rådhus, Skoleveien 1. Planforslaget med underlagsdokumenter finnes også på kommunens nettside www.as.kommune.no. Papirutgave kan også leses på Rådhuset eller fås ved henvendelse til Servicetorget.

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes:

Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 ÅS innen 15. januar 2017. Merk: Bruk fortrinnsvis elektronisk skjema, Høringsuttalelse (KF-239).  På side to velger du riktig sak i nedtrekksmenyen, 15/03134.

Vedlegg:

Vedlegg 1 Forslag til plankart, 20.10.2016

Vedlegg 2 Forslag til reguleringsbestemmelser, 20.10.2016

Vedlegg 3 Planbeskrivelse, 20.10.2016

Vedlegg 4 Kartlegging og konsekvensvurdering av naturverdier, 14.01.2016

Vedlegg 5 Geoteknisk prosjekteringsrapport, 18.01.2016

Vedlegg 6 Utredning av støyforhold, 02.03.2016

Vedlegg 7 Landskapsplan - illustrasjonsplan, 30.08.2016

Vedlegg 8 Landskapsplan - snitt-tegninger, 10.07.2016

Vedlegg 9 Alle uttalelser ved varsel om oppstart

Vedlegg 10 ROS-analyse, 20.10.16

Vedlegg 11 Plan og snitt for overvannshåndtering 15.06.2016

Vedlegg 12 Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og miljø, 03.11.2016