icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
Logo for Statens vegvesen

Logo for Statens vegvesen

  

Offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning: E18 Retvet-Vinterbro i Ski og Ås kommuner

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning (KU), i henhold til plan- og bygningsloven § 3-7, tredje ledd, for ny E18 mellom Retvet og Vinterbro i Akershus fylke.

Reguleringsplanen er utarbeidet i nært samarbeid med de berørte kommunene Ski og Ås. Hensikten med reguleringsplanen er å legge et juridisk grunnlag for en utvidelse av eksisterende E18, med tilhørende nødvendige anlegg. Ny E18 foreslås regulert som motorveg med 4 felt, delvis som utvidelse av eksisterende veg og delvis i ny trasé. Vegens lengde er totalt 16 km, hvorav 7 km er i Ski kommune og 9 km er i Ås kommune. 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i perioden 15. februar - 15. april 2016 

Planforslaget, konsekvensutredningen og alle øvrige dokumenter er tilgjengelige på www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e18ostfold/Delprosjekter/Retvet-Vinterbro 

I tillegg finner du komplett papirutgave av planforslaget med tilhørende rapporter og vedlegg på følgende steder:  

Ski rådhus, foajéen

Ski bibliotek

Ås kulturhus, biblioteket

Statens vegvesens anleggskontor på Elvestad

Merknader til reguleringsplanforslaget sendes skriftlig og innen 15. april 2016 til:  

Statens vegvesen

Postboks 1010

2605 Lillehammer

Eller som e-post til firmapost-ost@vegvesen.no

Merk henvendelsen med saksnummer 15/203918, att: Lisa Steinnes Rø.  

Innkomne merknader vil sammenfattes og besvares av Statens vegvesen, og oversendes Ski og Ås kommuner sammen med endelig planforslag for politisk behandling.