icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Ny_Perspektiv_01_Oversikt

  

Kunngjøring av vedtatt plan - R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.10.2019, K-sak 65/19, vedtok områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Planen omfatter de aller mest sentrale områdene i Ås tettsted, og legger blant annet til rette for om lag 3000 nye boliger innenfor planområdet. Møtebok med saksdokumenter revidert i henhold til vedtaket kan lastes ned nedenfor. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Klagens sendes Ås kommune, Plan- og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefrist er tre uker fra denne kunngjøringen er publisert. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, forvaltningsloven §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel IV.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremmes senest tre – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Dokumenter i saken: 

 1. Saksutskrift Kommunestyret 23.10.2019
 2. Plankart, revidert 15.11.2019
 3. Reguleringsbestemmelser, revidert 12.11.2019
 4. Planbeskrivelse, revidert 15.11.2019
 5. Kvalitetsprofram, revidert 31.05.2019
 6. Overordnet ROS-analyse
 7. Kapasitetsberegninger og trafikksikkerhet fv. 152
 8. Kostnadsvurdering infrastrukturtiltak
 9. Prinsippskisse senking av Raveien
 10. Oppsummering av merknader med kommentar, datert 17.09.2019
 11. Saksutskrift - Hovedutvalg for teknikk og miljl 22.05.2019, Sak 31/19