icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Sentralområde

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak – Midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak innenfor Ås sentralområde

Ås kommunestyre vedtok i møte 21.06.2017, K-sak 40/17, midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak innenfor Ås sentralområde. Forbudet vil gjelde i maks 4 år, og minimum frem til ny områdereguleringsplan for Ås sentralområde er vedtatt.

Båndleggingssonen gjelder for Ås Sentrum, Ås sentrum Øst/Langbakken, Kaja, Søråsteigen, Europankvartalet og den bebygde delen av Ås Sentrum Syd, samt Essostasjonen.

Se kart over båndleggingssonen, http://aas.geomatix.no/

Forbudet gjelder følgende søknadspliktige bygge- og deletiltak:

  • Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter)
  • Oppføring av nye frittliggende boligbygg
  • Oppføring av tilbygg til eksisterende boligbygg
  • Oppføring av nye frittliggende næringsbygg
  • Oppføring av tilbygg til eksisterende næringsbygg
  • Bruksendring fra næringsbygg til boligbygg.

Dersom et tiltak som nevnt ovenfor ikke vil vanskeliggjøre eller være direkte i strid med det pågående planarbeidet vil kommunen likevel ha anledning til å innvilge tillatelse til tiltak innenfor båndleggingsområdet. En slik tillatelse vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering.

Alle som bor innenfor båndleggingsområdet vil motta e-post eller brev med informasjon om sine rettigheter i saken.

 

Vedlegg:
1.Planprogram Ås sentralområde.pdf
2.Kartutsnitt.pdf
3. Vedtak HTM 30.03.pdf
4. Uttalelse fra Einar J.pdf
5.Uttalelse Langseter.pdf
6.Uttalelse Moen.pdf
7.Uttalelse Låg og Rundestø.pdf
8.Uttalelse Rådhusplassen 25.pdf
9.Uttalelse Kilde.pdf