icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
311_planavgrensning

  

Høring av planprogram for reguleringsplan R-311 for del av Skogveien

Ås kommune varsler i henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 og § 4-1 at forslag til planprogram for reguleringsplan for del av Skogveien legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til myndigheter og berørte interesseorganisasjoner. Forslaget skal  frem for politisk behandling i møte 24. august.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av studentboliger i et allerede etablert studentboligområde i Skogveien. Ved full utbygging vil planområdet kunne romme ca. 1000 hybelenheter, inkludert eksisterende bebyggelse. Planområdet er en del av det eksisterende boligområdet Kaja som strekker seg langs blant annet Skogveien og Utveien. I nord avgrenses planområdet av grøntområdet Åsmåsan. Samlet areal innenfor planområdet er på 38,5 daa.

Planarbeidet er tidligere varslet oppstart i desember 2016, og det ble i den sammenheng vurdert at planforslaget ikke utløste krav om konsekvensutredning. Etter varslingsperioden og på bakgrunn av innkomne merknader er planforslaget vurdert på nytt i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 og §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredning. En ny samlet vurdering er at planforslaget kan falle inn under forskriftens § 4. Vurdering etter vedlegg III for planer som omfattes av § 3, dvs. det vurderes at planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og dermed skal konsekvensutredes.

Planprogrammet er den første av flere faser som skal gjennomføres før man har en endelig detaljreguleringsplan. Hensikten med planprogrammet er å informere om planarbeidet, avklare premisser og utredningsbehov knyttet til planen, og beskrive hvordan og når naboer og andre interessenter kan påvirke planarbeidet.

Forslag til planprogram er tilgjengelig for nedlastning

I tillegg ligger dokumentet tilgjengelig i trykt versjon på kommunenes servicetorg.

 

Frist for innspill er satt til onsdag 21.06.2017.

 

Innspill eller merknader til planprogrammet sendes til:


Sweco Norge AS v/ Kristine Månsson
Pb, 80 Skøyen, 0212 Oslo

Eller på e-post til: kristine.mansson@sweco.no

 

Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til: