icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Høring av reguleringsplaner
kart

  

Forslag til reguleringsplan for Nordby barnehage til offentlig ettersyn.

Forslag til reguleringsplan for Nordby barnehage er lagt ut til offentlig ettersyn, slik at de som ønsker kan uttale seg.

Planområdet er på ca. 15,7 dekar og er i gjeldende kommuneplans arealdel disponert til offentlig eller privat tjenesteyting (O1, barnehage). En mindre del av planområdet, sørligste del, er disponert og regulert til idrettsanlegg.

Hensikten med planen er å legge til rette for en ny barnehage på Nordby, med plass til 8 avdelinger, med mulighet for utvidelse til 10 avdelinger. Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS. 

Planforslaget kan sees under. Du kan også få det på kommunens servicetorg på Rådhuset, Skoleveien 1. 

Eventuelle bemerkninger til planforslaget sendes:
Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås innen 8. november 2017.

Vedlegg:
1. Reguleringskart.pdf
2. Reguleringsbestemmelser.pdf
3. Planbeskrivelse, inkludert ROS-analyse, datert 30.06.pdf
4. Illustrasjon, datert 19.06.pdf
5. Terrengprofil, datert 30.06.pdf
6. Geoteknisk notat, datert 20.04.pdf
7.1 Detaljtegning for veikryss, plan og profil, datert 30.06.pdf
7.2 Detaljtegning for veikryss, krysstegning, datert 30.06.pdf
7.3 Detaljtegning for veikryss, normalprofiler, datert 30.06.pdf
8. Saksutskrift 55-17 Hovedutvalg for teknikk og miljø 24.08.pdf