icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Kulturskolen   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Sentrumsutvikling
Perspektiv_02_Jernbanetorget

  

Ås sentrumsplan på høring

Ås kommune informerer om at forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde er lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 15. august 2019.

Planforslaget er utarbeidet av Ås kommune. Planområdet utgjør et areal på om lag 1 140 000 m2. Hensikten med planen er å skape gode rammer for den fremtidige veksten i tettstedet.

Hovedutvalg for teknikk og miljø behandlet planforslaget i møte 22.05.2019, HTM-sak 31/19. Utvalgets vedtak i saken kan leses i vedlagte saksutskrift. Planforslaget er revidert etter hovedutvalgets behandling, for å innlemme de vedtatte endringene i kart og bestemmelser.

I henhold til hovedutvalgets vedtak sendes planen på høring med to alternative plankart, som viser to ulike løsninger for gatenettet sydvest for Ås stasjon. I hovedalternativet går biltrafikken syd for Ås stasjon via Brekkeveien som i dag. I alternativet er det foreslått en ny bilvei langs jernbanen, mens Brekkeveien omformes til sykkelgate. Endringene er nærmere beskrevet i et eget notat (vedlegg 6).

Planforslaget inneholder følgende dokumenter:

  1. Plankart, datert 31.05.2019
  2. Planbestemmelser, datert 29.05.2019
  3. Planbeskrivelse, datert 30.05.2019
  4. Kvalitetsprogram, datert 31.05.2019
  5. ROS-analyse, datert 10.05.2019
  6. Alternativt plankart med Brekkeveien langs Østfoldbanen, datert 31.05.2019
  7. Notat til alternativt plankart, datert 31.05.2019
  8. Notat vurdering av kryssløsning i krysset FV152/Brekkeveien, datert 13.05.2019
  9. Saksutskrift Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.05.2019, HTM-sak 31/19

Kart og bestemmelser er juridisk bindende dokumenter. Kartet viser hvilke arealer som er avsatt til boligformål, sentrumsformål med kontor, handel, bolig og service, og kombinerte formål med bolig og næring. Felles infrastruktur, som gater og grønnstruktur, fastsettes også i kartet.

Planbestemmelsene setter mer detaljerte krav til hvordan arealene kan utnyttes, med bl.a. krav til tetthet, høyder og rekkefølgebestemmelser om at visse tiltak må være utført før området kan bebygges.

Planbeskrivelsen og kvalitetsprogrammet er retningsgivende for oppfølgingen av planen. Planbeskrivelsen utdyper formålet med planen, planens hovedinnhold og hvilke virkninger forslaget gir. Kvalitetsprogrammet formidler kommunens ambisjoner for kvalitet og miljø, innenfor temaer som arkitektur, uterom, særpreg og tilpasning, materialbruk og energiløsninger, og gir forslag til tiltak og dokumentasjonskrav.

ROS-analysen kartlegger risiko og sårbarhet forbundet med uønskede hendelser som ras/skred, flom og trafikkulykker.

Innspill til planforslaget

Planforslaget kan ses ved kommunens servicetorg i Rådhuset, Skoleveien 1, og på kommunens nettside. Eventuelle bemerkninger til planforslaget kan sendes elektronisk via kommunens nettside, www.as.kommune.no, eller som post til: Ås kommune, Plan, miljø og næring, postboks 195, 1431 Ås. Elektronisk høringsskjema er tilgjengelig her. Frist for innspill er 15. august 2019.

Film om planen

Det er laget en kortfilm om planen. Så hvis du vil få et kjapt innblikk i hvorfor planen er laget og hva den handler om, så kan du se det her