kvestad
  

Ås kommunestyre vedtok R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 21.03.2018, K-sak 19/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. 

Formålet med planen er å etablere ca. 90 dekar ny dyrkingsjord til matproduksjon. Planområdet opparbeides til jordbruk, ved å fylle opp med rene, naturlige masser. Massemottaket skal avsluttes og istandsettes til jordbruksareal innen 1. oktober 2022.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Vedlegg:
Saksutskrift Kommunestyret_kvestad.21.03.pdf
1. Reguleringskart Kvestad, datert 31.03.pdf
2. Reguleringsbestemmelser, Kvestad, datert 31.03.2017, redigert 04.05.pdf
3. Planbeskrivelse, Kvestad, datert 31.03.pdf